◆ RSIPDOType

enum RSIPDOType
strong

Compensator output types.

Enumerator
RSIPDOTypeINPUT 

A network PDO INPUT.

RSIPDOTypeOUTPUT 

A network PDO OUTPUT.